Leasingowe abc dla księgowych i nie tylko

Naruszenie krzyżowe i zaliczanie płatności w umowie leasingu

W praktyce obrotu niejednokrotnie wątpliwości budzi dopuszczalność i treść klauzul tzw. naruszenia krzyżowego (ang. cross-default clause) oraz zaliczania płatności z kilku umów leasingu. W związku z powyższym celem niniejszego artykułu jest bliższe przedstawienie wspomnianej problematyki.

Klauzula naruszenia krzyżowego (ang. cross-default clause)

Zgodnie z klauzulą naruszenia krzyżowego (ang. cross-default clause) finansujący ma prawo wypowiedzenia umowy leasingu w przypadku naruszenia innej umowy leasingu (wiążącej korzystającego z tym samym lub innym finansującym) albo innej umowy (np. kredytu).
W odniesieniu do redagowania takich klauzul istotne jest precyzyjne określenie, na czym ma polegać naruszenie krzyżowe (np. niedokonanie płatności leasingowych lub kredytowych w określonym umownie terminie). Dodatkowo, umowa leasingu powinna konkretyzować, w jakim terminie finansujący może wypowiedzieć umowę (np. w ciągu miesiąca od powzięcia wiarygodnej informacji, iż do naruszenia krzyżowego doszło) oraz wskazywać termin wypowiedzenia (np. ustalać, że umowa wygasa z upływem dwóch miesięcy od złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy). Dodatkowo, umowa leasingu powinna wyraźnie wskazywać, że naruszenie krzyżowe stanowi podstawę wypowiedzenia umowy leasingu.
Dopuszczalność zawierania takich klauzul w umowach leasingu wynika z zasady swobody umów (art. 3511 KC). Wypowiedzenie umowy przez finansującego w przypadku dopuszczenia się naruszenia krzyżowego zależy oczywiście od jego swobodnego uznania.
Warto zwrócić uwagę, iż w przypadku ziszczenia się zdarzenia stanowiącego naruszenie krzyżowe przed przystąpieniem do realizacji umowy leasingu można nie tyle wypowiedzieć umowę, co od niej odstąpić.

Zaliczanie płatności w umowie leasingu

Kwestię zaliczania płatności reguluje przepis art. 451 KC. Zgodnie z jego treścią dłużnik mający względem tego samego wierzyciela kilka długów tego samego rodzaju (wynikających np. z kilku umów leasingu) może przy spełnieniu świadczenia wskazać, który dług chce zaspokoić. Jednakże to, co przypada na poczet danego długu, wierzyciel (czyli finansujący) może przede wszystkim zaliczyć na związane z tym długiem zaległe należności uboczne (np. odsetki) oraz na zalegające świadczenia główne (np. „stare” raty leasingowe) . Jeżeli dłużnik nie wskazał, który z kilku długów chce zaspokoić, a przyjął pokwitowanie, w którym wierzyciel zaliczył otrzymane świadczenie na poczet jednego z tych długów, dłużnik nie może już żądać zaliczenia na poczet innego długu. W braku oświadczenia dłużnika lub wierzyciela spełnione świadczenie zalicza się przede wszystkim na poczet długu wymagalnego, a jeżeli jest kilka długów wymagalnych – na poczet najdawniej wymagalnego.
Warto zwrócić uwagę, iż kwestię zaliczania płatności w umowie leasingu najlepiej uregulować wprost w umowie, poprzez przyznanie np. finansującemu prawa zarachowania wpłaty na poczet danej zaległości wynikającej z konkretnej umowy leasingu.
Zgodnie z cyt. przepisem art. 451 KC to zasadniczo dłużnik (korzystający) może spełniając świadczenie (płacąc) wskazać, który z kilku długów (np. wynikających z kilku umów) chciałby zaspokoić. Dłużnik może złożyć oświadczenie o zarachowaniu już przy spełnianiu świadczenia, ale także później, aż do chwili gdy wierzyciel w sporządzonym przez siebie pokwitowaniu określi sposób zarachowania, zaś pokwitowanie to zostanie przez dłużnika przyjęte.
W ramach tego zobowiązania wierzyciel uprawniony jest z kolei do zaliczenia świadczenia, wbrew woli dłużnika, na pokrycie w pierwszej kolejności całości lub części wymagalnych należności ubocznych (np. odsetek) oraz świadczeń zaległych (np. rat) wynikających z danej umowy leasingu. To uprawnienie wierzyciela znajduje zastosowanie także wówczas, gdy dłużnik ma wobec niego tylko jeden dług, złożony z należności głównej i odsetek. Wierzyciel nie może natomiast zarachować wpłaty na poczet innej umowy leasingu, chyba że takie uprawnienia wynika wprost z umowy wiążącej odnośnego dłużnika i wierzyciela. Wierzyciel nie może – w odniesieniu do innej umowy leasingu – sprzeciwić się wyborowi dłużnika. W przeciwnym przypadku, odmawiając wskazanego przez dłużnika zarachowania świadczenia, popadnie w zwłokę (art. 486 KC).
Jeżeli dłużnik nie skorzystał z przysługującego mu uprawnienia do wskazania długu, za który płaci, wierzyciel może zarachować świadczenie wedle swojego uznania – także na poczet innych umów leasingu. Czyni to przez oświadczenie wyrażone w pokwitowaniu. Jego decyzja staje się skuteczna dopiero wówczas, gdy dłużnik przyjmie pokwitowanie wierzyciela wskazujące kolejność zarachowania.
W braku oświadczeń zarówno dłużnika, jak i wierzyciela, spełnione świadczenie zalicza się wedle zasad wskazanych w art. 451 § 3 KC, tj. na poczet długu lub długów (najdawniej) wymagalnych.

dr Iwona Gębusia, radca prawny, szef Departamentu Prawa Bankowego i Instrumentów Finansowych Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy

Kliknij i skomentuj

Pozostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

MGW_logo_300

MGW Corporate Consulting Group Sp. z o.o.

budynek Oxford Tower
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa, 38 piętro

tel.: +48 22 292 81 11 | fax: +48 22 292 81 10

Dane rejestrowe:

MGW Corporate Consulting Group Sp. z o.o.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 151.018 PLN (wpłacony w całości)

KRS: 0000338181, REGON: 142028801, NIP: 5272612470

Copyright © 2016 | Leasing Monitor | MGW CCG Sp. z o.o. | Website: Studio 2000

To Top

Strona korzysta z plików cookies w celu zapewnienia realizacji usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce... Więcej Informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close