Bezpieczny leasing

Optymalizacja podatku od środków transportu

Zgodnie z Ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, każdy pojazd ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej większej niż 3,5T oraz ciągniki siodłowe, naczepy, przyczepy, autobusy itp. obciążone są podatkiem od środków transportowych (PŚT). Obowiązek podatkowy spoczywa na właścicielu pojazdu, przy czym pod tym pojęciem rozumie się osobę lub podmiot, na który pojazd jest zarejestrowany.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym dokonano rejestracji pojazdu (pojazdy nowe) lub po miesiącu nabycia pojazdu (w przypadku pojazdów używanych). Obowiązek ten wygasa z końcem miesiąca, w którym pojazd został sprzedany.
Właściciel pojazdu jest zobowiązany do zgłoszenia go do właściwej dla miejsca rejestracji pojazdu gminy w terminie 14 dni od daty zaistnienia obowiązku podatkowego, a w latach następnych do 15 lutego każdego roku. Korekty deklaracji, w tym również w przypadku sprzedaży pojazdu należy składać również w terminie 14 dni od zaistnienia koniecznej do korekty zmiany, czyli w przypadku sprzedaży od daty wygaśnięcia obowiązku podatkowego.
Każda gmina ma dowolność w ustalaniu wysokości składek za PŚT, przy czym ustawa wprowadza górne limity tych składek. Stawka podatku może być przy tym zależna od parametrów technicznych każdego pojazdu (DMC, liczby osi, normy jakości spalin, ilości miejsc w autobusie, itp.)
Obowiązek zapłaty składek za dany rok przypada:

 • W dwóch ratach – do 15 lutego i do 15 września za każdy kolejny rok podatkowy
 • Jeśli obowiązek powstał po dniu 01.02, a przed 01.09, podatek płaci się w dwóch ratach, po połowie, proporcjonalnie do okresu trwania obowiązku podatkowego
 • Jeśli obowiązek postał po dniu 01.09. podatek płacony jest jednorazowo proporcjonalnie do okresu podatkowego

Proporcję podatku ustala się w pełnych miesiącach, za które istniał obowiązek podatkowy, w stosunku do dwunastu miesięcy danego roku.
W przypadku nadpłaty podatku (zwłaszcza po jego sprzedaży), zwrotu dokonuje się w terminie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Jakie wnioski płyną z podanego przeglądu zapisów ustawowych w przypadku umów leasingu?

 1. Obowiązek podatkowy spoczywa na finansującym, który dokonuje zgłoszenia pojazdu do gminy oraz później składa korektę deklaracji, po sprzedaży pojazdu. Finansujący ma możliwość rejestracji pojazdu w dowolnym miejscu w kraju, pod warunkiem, że posiada tam swój oddział.
 2. Finansujący ocenia spełnienie przez pojazd norm technicznych, pozwalających na zaliczenie do danej grupy podatkowej.
 3. Finansujący przenosi na korzystającego całą zapłaconą przez siebie składkę podatku, wystawiając w tym celu fakturę VAT. Finansujący powinien obciążać korzystającego składką podatku dwukrotnie w ciągu roku, o ile w umowie leasingu nie ustalono innego zapisu, np. płacenia składki w okresie miesięcznym wraz z ratą leasingu.
 4. Finansujący po sprzedaży pojazdu dokonuje korekty deklaracji i otrzymuje zwrot zapłaconej nadwyżki podatku.

Na co ma wpływ korzystający i co powinien monitorować, aby zoptymalizować wysokość podatku?

 1. Wybór finansującego w przypadku ciężkiego transportu powinien uwzględniać poza innymi kryteriami, o których pisaliśmy w poprzednich newsletterach, również możliwość zarejestrowania pojazdów w gminach o najniższych stawkach podatkowych. Te czynniki są zmienne w czasie, gdyż poszczególne gminy w trosce o poziom przychodów budżetowych obniżają swoje tabele podatkowe. Coraz więcej z nich (zwłaszcza małych) zauważyło, że firmy leasingowe mogą rejestrować wirtualne oddziały (np. w siedzibie oddziału swojego banku – właściciela), a wówczas formalnie mają pełne możliwości rejestrowania ciężkiego transportu w danej gminie. Zawsze więc przed zawarciem umowy leasingu należy spytać o miejsce rejestracji. Różnice w stawkach mogą być znaczące, a dla dużej floty, to już spora oszczędność.
 2. Z punktu widzenia finansującego dokonanie precyzyjnej analizy parametrów pojazdu mija się z celem. Bez względu na fakt, czy stawka może być niższa przy zastosowaniu właściwej normy spalin, ilości osi itp. korzystający i tak zwraca finansującemu poniesione z tytułu PŚT koszty. Najbezpieczniej więc jest zgłosić pojazd nawet z wyższą stawką podatku, jednocześnie unikając poszukiwania w specyfikacji technicznej potrzebnych parametrów, celem optymalizacji jego wysokości. Inaczej jest po stronie korzystającego. On jest bezpośrednim beneficjentem kosztów tego podatku, więc powinien zawsze upewnić się, że pojazd jest właściwie zgłoszony do gminy. Należy w tym celu ściągnąć ze strony internetowej gminy tabelę podatku na dany rok, sprawdzić od czego zależy wysokość podatku i zweryfikować wysokość obciążenia na fakturze z możliwą do zastosowania stawką podatkową. W przypadku zawyżenia stawki, należy wystąpić do finansującego z żądaniem złożenia korekty i zwrotu nadpłaconego podatku.
 3. Finansujący najczęściej ma zapis w OWUL o obciążaniu korzystającego kosztami PŚT. W prosty sposób oznacza to możliwość obciążania dwukrotnie w danym roku, każdorazowo w wysokości połowy podatku. Należy przeczytać w tym zakresie OWUL, gdyż nie ma żadnego uzasadnienia dla jednorazowego obciążenia, skoro podatek płacony jest w ratach. Strony umowy mogą się porozumieć odnośnie doliczania PŚT do każdej raty leasingu, co może być korzystne dla płynności danego podmiotu. Rzecz jasna podstawą do takiej decyzji musi być analiza kosztu takiej czynności, gdyż jest oczywistym iż żadna firma leasingowa nie zrobi tego bez dodania kosztów finansowania tej czynności. A z reguły koszty te są wysokie…
 4. Finansujący zawsze po sprzedaży pojazdu dokonuje korekty deklaracji PŚT na dany rok. Jednak zwrot nadwyżki do korzystającego nie jest już taki oczywisty i często bez wniosku w tej sprawie pozostaje ona w jego gestii. Należy więc za każdym razem domagać się rozliczenia tego podatku i zwrotu nadwyżki na własne konto.

Wbrew pozorom problematyka stawek PŚT i monitorowania postępowania finansującego w tej kwestii może być bardzo istotna, a dla firm z dużą flotę ciężkich pojazdów, wręcz kluczowa dla osiąganych wyników. W efekcie pomijany w praktyce czynnik, wpływający na sumaryczny koszt działalności może okazać się sporym źródłem oszczędności, po dokonaniu kompleksowej analizy poziomu naliczanych przez finansujących obciążeń.

W tym zakresie również możemy polecić Państwu usługę, świadczoną przez MGW w postaci monitoringu obsługi umowy leasingu, gdzie w ramach płaconego abonamentu uzyskujecie pełen zakres weryfikacji działań finansującego, w tym prawidłowości obciążeń z tytułu PŚT.

Kliknij i skomentuj

Pozostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

MGW_logo_300

MGW Corporate Consulting Group Sp. z o.o.

budynek Oxford Tower
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa, 38 piętro

tel.: +48 22 292 81 11 | fax: +48 22 292 81 10

Dane rejestrowe:

MGW Corporate Consulting Group Sp. z o.o.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 151.018 PLN (wpłacony w całości)

KRS: 0000338181, REGON: 142028801, NIP: 5272612470

Copyright © 2016 | Leasing Monitor | MGW CCG Sp. z o.o. | Website: Studio 2000

To Top

Strona korzysta z plików cookies w celu zapewnienia realizacji usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce... Więcej Informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close