Bezpieczny leasing

Subiektywny ranking zapisów OWUL

Zastanawialiśmy się w jaki sposób zwrócić Państwa uwagę na kluczowe zapisy OWUL i główne ryzyka z nich wynikające. Pragnęliśmy uniknąć szumu informacyjnego, w którym można byłoby się łatwo zagubić. Nie było również naszym celem szczegółowe opisywanie poszczególnych OWUL-i, gdyż nie niosłoby to efektywnych bodźców do przemyśleń i analiz.

Uznaliśmy więc, że najlepszą metodą będzie krótkie zwrócenie uwagi na podstawowe ryzyka oraz ich ekspercka kwalifikacja punktowa, pozwalająca w oparciu o kilka kryteriów stworzyć nasz indywidualny ranking, dający Wam dodatkowe narzędzie w ocenie propozycji otrzymywanych z poszczególnych firm leasingowych. Oceną objęliśmy pierwszą dziesiątkę firm leasingowych, umieszczając je w kolejności miejsc zajmowanych na liście ZPL na koniec 2014 r.

Oszacowanie ryzyk zawartych w OWUL jest wyjątkowo ważnym kryterium decyzyjnym, gdyż może się okazać, że oferta tańsza na początku umowy, dość szybko stanie się droższa w trakcie jej trwania. Może to wynikać albo z kosztów dodatkowych, albo z braku indeksacji, albo z podwyższenia marży, czyli w przypadkach opisanych właśnie w OWUL. Oczywiście nasz ranking jest subiektywny, każdy może inaczej ocenić skalę ryzyka, nadać inną wagę punktów itp. Prosimy więc traktować go jedynie pomocniczo. W każdej (zwłaszcza większej) inwestycji konieczna jest indywidualna ocena ryzyk, zawartych w otrzymanych konkretnych ofertach, ale przy mniejszych umowach, taki ranking może Państwu pomóc wybrać firmę bardziej elastyczną, przyjazną, przewidywalną itp.

Kryterium 1 – jednoznaczność zapisów wiążących wysokość rat z poziomem rynkowych stóp procentowych.

Jedno z najważniejszych miejsc, na które należy zwracać uwagę w analizie OWUL. Na szczęście coraz więcej firm zaniechało radosnej twórczości w stylu „raty mogą ulec zmianie…”, które skutkowały silnym wzrostem kosztów Korzystającego, gdyż tak się „przypadkowo” zdarzało, że raty rosły w okresie wzrostu stóp i pozostawały na tym poziomie pomimo ich spadku. Reakcje firm były różne. Jedne obniżały raty na wniosek klientów, ale tylko w przód, nadal korzystając z wygenerowanych nadwyżek, inne szły w zaparte, argumentując że mają wyłączne prawo do ustalania wysokości rat i w związku z tym nie akceptują wniosku klienta o ich obniżenie.

Pozostawała więc tylko droga sądowa i na szczęście sądy zaczęły porządkować ten element umowy, wydając korzystne dla klientów orzeczenia w toczących się sprawach. Oczywiście cały czas firmy leasingowe grają na czas, odwołują się od tych decyzji, więc procesy jeszcze długo będą się toczyły. Ponownie więc apelujemy o zapobieganie takim sytuacjom, po prostu nie zawierając umów z firmami, które proponują enigmatyczne zapisy indeksacyjne.

W naszym rankingu firmy stosujące takie praktyki otrzymują zero punktów, choć można byłoby nawet przyznać punkty ujemne.

Druga grupa firm, to takie, które wprawdzie mają dość precyzyjne zapisy OWUL w tej kwestii, ale oprócz przywiązania rat do rynkowych stóp procentowych, operują różnie się nazywającym pojęciem „koszt finansowania”, który dodawany jest do stopy rynkowej (WIBOR/EURIBOR) i który potencjalnie może się zmieniać w trakcie trwania umowy, a więc można mieć obawy, że koszt ten (przez nikogo nie kontrolowany), może uniemożliwić ocenę prawidłowości naliczania rat i stanowić pokusę dla firm leasingowych do manipulowania wysokościami rat. Powinno się więc ustalać sztywny koszt takiego finansowania przy negocjowaniu umowy.

W zależności od treści OWUL, firmom tym przyznaliśmy jeden lub dwa punkty.

Trzecia grupa to firmy szczegółowo opisujące algorytm postępowania i nie wprowadzające innych elementów uzależniających zmiany rat od czynników innych niż stopy rynkowe. Takie zapisy należy uznać za wzorcowe, a więc takim podmiotom przyznaliśmy trzy punkty.

EFL RLP mLeasing BZWBK PKO Getin ML ING Pekao VB
3 2 3 3 1 0 2 2 1 0

RLP – Raiffeisen Leasing Polska

ML – Millennium Leasing

Kryterium 2 – koszty dodatkowe zgodnie z Tabelą Opłat I Prowizji

Niestety cały rynek leasingu jest w tej kwestii zgodny. Każda z firm zostawia sobie furtkę dla zmiany TOiP, gdyż tabela ta nie stanowi części umowy i może być zmieniana w całym okresie jej trwania. Nigdy więc nie wiadomo, jakie opłaty zostaną wprowadzone i czy nie będą rażąco odmienne od występujących w znanej nam do tej pory tabeli opłat. Np. koszt podany kwotowo w wysokości 500 zł za czynności importowe, może nagle zmienić się na 0,5% wartości przedmiotu leasingu, nie mniej niż 500 zł. Niby „mała zmiana”, a może bardzo zaboleć.

W czołówce rynku był tylko jeden podmiot, który załączał TOiP do umowy (BZWBK), ale niestety w ostatnim czasie wprowadził modyfikację zapisów, nazywając załączoną do umowy tabelę jako „część A”, a jednocześnie wprowadzając „część B”, która oczywiście może ulec zmianie. Z uwagi na przeszłość oraz na częściowe bodaj zachowanie rzetelności, firma ta uzyskuje jeden punkt, pozostałe otrzymują zero.

EFL RLP mLeasing BZWBK PKO Getin ML ING Pekao VB
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

 

Kryterium 3 – rozliczanie umowy po wcześniejszym zakończeniu (szkoda, windykacja itp.)

Również bardzo ważne kryterium oceny ryzyka związanego z obsługą umowy leasingu. Wprawdzie nie musi ziścić się w jej trakcie, gdyż jedynie mała część umów podlega takim zdarzeniom, ale po co kusić los i podejmować to ryzyko, skoro można go uniknąć lub skutecznie ograniczyć, wybierając firmy stosujące bardziej korzystne metody rozliczeń.

Tu również istnieje wiele możliwych rozwiązań. Najbardziej korzystne byłoby rozliczenie wg niespłaconego kapitału, co można osiągnąć albo wprost tak formułując zapisy OWUL, albo definiując odpowiednio stopę i sposób dyskontowania przyszłych płatności. Standardem jest bowiem dyskontowanie przyszłych opłat przy użyciu stopy bazowej (WIBOR/EURIBOR), a nawet jedynie częścią tej stopy, przy jednoczesnym nie dyskontowaniu kwoty wykupu. Firma leasingowa zarabia więc na pozostawieniu swojej marży, która zostanie skonsumowana pomimo skrócenia umowy.

Oczywiście dla Korzystającego najbardziej korzystne byłoby uwzględnienie dobrej metody rozliczeń w każdym przypadku, ale wg MGW należy szczególną uwagę zwrócić na przypadki szkody całkowitej oraz ewentualnego wcześniejszego zakończenia umowy na wniosek Korzystającego. Rozliczanie umów po windykacji jest o tyle mniej istotne, że Korzystający ma pełną możliwość nie dopuszczenia do takiej sytuacji, wiec i działania firmy leasingowej mogą być bardziej dotkliwe.

Przyznane przez nas punkty są więc tym wyższe, im bliżej nakreślonego ideału plasuje się przyjęty przez Finansującego sposób rozliczenia.

EFL RLP mLeasing BZWBK PKO Getin ML ING Pekao VB
0 0 0 2 1 0 1 1 2 0

 

Kryterium 4 – kary umowne / zmiana marży w trakcie trwania umowy

Firmy leasingowe stosują zapisy, które pozwalają obciążać klientów w sytuacjach gdy nie wykonają w terminie określonych obowiązków w umowie leasingu. Mogą to być kary kwotowe, procentowe lub zapisy uprawniające Finansującego do okresowego lub trwałego zwiększenia marży.

Same kary są uzasadnioną sankcją za niedotrzymywanie postanowień umowy, więc nie kontestowaliśmy samego faktu ich występowania. Ilość przydzielonych przez na punktów odpowiada naszej ocenie zasadności poziomu kosztów oraz sposobie ich naliczania i możliwości powrotu do sytuacji sprzed zaistnienia przypadku naruszenia warunków umowy przez Korzystającego.

EFL RLP mLeasing BZWBK PKO Getin ML ING Pekao VB
2 0 2 3 2 3 3 2 1 1

 

Kryterium 5 – inne istotne ryzyka zawarte w OWUL

To kryterium typu „worek”, odpowiadające naszej sumarycznej ocenie występowania innych niż wymienione wyżej zapisów, niosących różną skalę ryzyka operacyjnego lub finansowego. Trudno tu mówić o jakimś jednym szablonie postępowania, gdyż dotyczy to różnych zagadnień (stopa odsetek karnych, kolejność postępowania przy rozliczaniu umowy, obowiązki informacyjne, itp.).

EFL RLP mLeasing BZWBK PKO Getin ML ING Pekao VB
2 2 2 3 2 2 3 1 1 1

 

Kryterium 6 – szansa uzyskania optymalnych zapisów / elastyczność negocjacyjna

Ostatnie kryterium ma ocenić prawdopodobieństwo wynegocjowania optymalnych zapisów OWUL. Oznacza to zarówno otwartość na wprowadzenie zmian, jak i ilość zmian do negocjacji. Trudno bowiem „karać” mniejszą ilością punktów firmy, które trudno negocjują, ale mają już w standardzie dobrą postać OWUL.

Elastyczność poszczególnych firm w dostosowywaniu swoich standardowych zapisów do oczekiwań klientów ocenialiśmy na podstawie naszych doświadczeń w negocjowaniu tych zapisów w imieniu naszych klientów. Oczywiście jest to pochodną wielkości transakcjach i potencjału klienta.

Trzeba mieć bowiem pełną świadomość, że przy niewielkich kwotach, żadna firma nie podchodzi chętnie do negocjacji i trudno uzyskać odstępstwa od ogólnych zapisów i rozwiązań. Zresztą od strony ekonomicznej, nie jest to takie istotne również dla Korzystającego. Gdybyście jednak chcieli Państwo skorzystać z naszej pomocy, to MGW również w takich sytuacjach ma pomysł na ustalenie optymalnego kształtu umowy.

Uwaga: nawet mała transakcja zawarta na standardzie może mocno utrudnić bezpieczną obsługę dużego kontraktu (np. zapisy cross default).

Ilość przydzielonych przez nas punktów odzwierciedla wskazaną wyżej skłonność poszczególnych firm do wprowadzania oczekiwanych przez nas zmian, wymienionych w powyższych kryteriach.

EFL RLP mLeasing BZWBK PKO Getin ML ING Pekao VB
1 2 3 2 2 0 3 2 3 0

Podsumowanie

Poniżej taela zawierająca podsumowanie punktowe dla każdej z firm leasingowych,

EFL RLP mLeasing BZWBK PKO Getin ML ING Pekao VB
8 6 10 14 8 5 12 8 8 2

Wykres zawiera podsumowanie punktowe dla każdej z firm leasingowych.

Jak z niej widać, gdyby jedynym kryterium była chęć wynegocjowania najkorzystniejszych zapisów OWUL, należałoby skupić się na rozmowach z: BZWBK Leasing, Millennium Leasing oraz mLeasing.

Bardzo ostrożnie należałoby podchodzić do ofert Raiffeisen Leasing Polska, Getin Leasing, a zwłaszcza VB Leasing (IDEA Leasing od 01.01.2015).

Oczywiście życie jest bardziej złożone, a czynników decyzyjnych jest o wiele więcej, na czele z ofertą finansową i rzecz jasna z oceną własnej pozycji negocjacyjnej. Mamy jednak nadzieję, że materiał powyższy pomoże Państwu w sposób usystematyzowany ocenić skalę ryzyka związaną z zawarciem umów leasingu z poszczególnymi Finansującymi.

Jeśli pragniecie jeszcze bardziej sprofesjonalizować proces zawarcia nowej umowy, jak zwykle polecamy swoją pomoc, która dla korzystających z usługi „Leasing Monitor”, w dużym stopniu jest bezpłatna.

Jarosław Melon

Kliknij i skomentuj

Pozostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

MGW_logo_300

MGW Corporate Consulting Group Sp. z o.o.

budynek Oxford Tower
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa, 38 piętro

tel.: +48 22 292 81 11 | fax: +48 22 292 81 10

Dane rejestrowe:

MGW Corporate Consulting Group Sp. z o.o.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 151.018 PLN (wpłacony w całości)

KRS: 0000338181, REGON: 142028801, NIP: 5272612470

Copyright © 2016 | Leasing Monitor | MGW CCG Sp. z o.o. | Website: Studio 2000

To Top

Strona korzysta z plików cookies w celu zapewnienia realizacji usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce... Więcej Informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close